logowanie 3

Bankomaty BPS

 

mapa ATM1Korzystaj z bankomatów BPS w całej Polsce. Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.

Aktualności

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu

 

Na podstawie § 22 Statutu Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu, Zarząd Banku zwołuje Zebranie Przedstawicieli.

Zebranie odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 9:00 w lokalu nad Kiwi Market pod adresem Plac Wolności 3, 28-330 Wodzisław

Proponuje się następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Zapoznanie z Regulaminem Obrad oraz z Porządkiem Obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 4. Wybór Komisji:
 • Mandatowo-Skrutacyjnej,
 • Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. Odpowiedniości.
 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli (Uchwała nr 1).
 3. Przyjęcie Porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli (Uchwała nr 2).
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu (Uchwała nr 3).
 5. Zatwierdzenie Uchwał podjętych przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 15 czerwca 2018 r. (Uchwały nr 4).
 6. Zatwierdzenie indywidualnej następczej oceny członków Rady Nadzorczej Banku kadencji
  2014-2019 oraz kolegialnej oceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu (Uchwała nr 5).
 7. Przyjęcie „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu” (Uchwała nr 6).
 8. Przyjęcie „Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej”
  (Uchwała nr 7).
 9. Ustalenie składu ilościowego Rady Nadzorczej na kadencję na lata 2019-2023 (Uchwała nr 8)
 1. Zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej wraz ze złożeniem oświadczeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej do Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. Odpowiedniości.
 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu wraz z informacją o ocenie realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego oraz raportem z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania.
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu za rok 2018 wraz z informacją o realizacji Uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, a także rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich.
 4. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu, projektu podziału nadwyżki bilansowej za rok obrachunkowy 2018 oraz podziału wyniku lat ubiegłych.
 5. Dyskusja nad materiałami przedstawionymi w punktach 15-17.
 6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. Odpowiedniości, kandydatów na członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria kwalifikacyjne oraz informacja Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o sposobie głosowania.
 7. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu.
 8. Przedstawienie i zatwierdzenie wniosków z protokołu polustracyjnego (Uchwała nr 9).
 9. Przedstawienie i zatwierdzenie celów strategicznych i kierunków działalności na 2019 rok (Uchwała nr 10).
 10. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Uchwała nr 12 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w Wodzisławiu oraz z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu za rok 2018
 • Uchwała nr 13 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego
 • Uchwała nr 14 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu za 2018 rok,
 • Uchwała nr 15 podziału nadwyżki bilansowej za rok obrachunkowy 2018 Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu,
 • Uchwały nr 16a-16c udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu,
 • Przedstawienie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu” oraz podjęcie Uchwały w jego zatwierdzenia (Uchwała nr 17).
 • Uchwała nr 18 ustalenie wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu
 • Uchwała nr 19
 1. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.


Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust 4 Statutu – w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu
zostaną wyłożone do wglądu członków Banku następujące dokumenty:

 • sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego za 2018 rok łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem;
 • sprawozdanie z wykonania uchwał i zaleceń Zebrania Przedstawicieli Banku z dnia 15.06.2018;
 • projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 25.06.2019;
 • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Banku z dnia 15.06.2018;

Wyżej wymienione dokumenty zostaną udostępnione w siedzibie Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6, od dnia 18 czerwca 2019 r.

           

Jeżeli w pierwszym terminie (godz. 9:00) liczba obecnych Przedstawicieli będzie mniejsza niż 50% to Zarząd Banku zgodnie z § 23 ust.4 i § 24 ust.2 i 3 Statutu Banku zwołuje Zebranie w drugim terminie w tym samym dniu o godz. 9:30. Porządek Zebrania będzie taki sam jak w terminie pierwszym.

Ekwiwalent za utracony czas w wysokości 50zł będzie wypłacony po odbytym zebraniu.

Prosimy o niezwłoczne przybycie.

 

                                                         Zarząd BS Wodzisław

Informacja o otwieraniu rachunków VAT

       

      Z dniem 01 lipca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Ustawa ta nakłada na banki m.in. obowiązek założenia do 30 czerwca 2018 r. każdemu Klientowi posiadającemu rachunek rozliczeniowy, nowego rodzaju rachunku bankowego tzw. rachunku VAT.

     Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu automatycznie otworzy jeden rachunek VAT dla każdego Klienta, posiadającego co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy w PLN, niezależnie od tego czy Klient jest płatnikiem podatku VAT w terminie do 01 lipca 2018 r.

     Otwarcie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Numer NRB utworzonego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówce Banku.

     Za otwarcie i prowadzenie rachunku VAT Bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.

     Od 01 lipca 2018 r. Klienci BS w Wodzisławiu będą mogli wykonywać przelew korzystając z dwóch opcji:

-dotychczasowym sposobem;

-wykorzystując mechanizm podzielonej płatności płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT.

     Klienci, którzy będą zainteresowani otwarciem kolejnego rachunku VAT, zobowiązani będą do złożenia w placówce Banku dyspozycji otwarcia rachunku VAT. Na tej podstawie Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu otworzy i powiąże rachunki VAT z rachunkami rozliczeniowymi.

                                                                                                        Zarząd Banku

Ochrona danych osobowych RODO

         

    Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwanym „RODO”, Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Bank Spółdzielczy w      Wodzisławiu z siedzibą w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6, 28-330      Wodzisław.
 2. Inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu jest      pracownik dostępny pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia      działalności bankowej, a w szczególności zawarcia i realizacji umowy      dotyczącej produktu bankowego, a także podjęcia działań przed zawarciem      umowy, dokonania analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego,      w celach marketingowych oraz w celach archiwalnych.
 4. Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z      przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy -      Prawo bankowe. Uzależniony jest od zawartych przez Panią/Pana umów z      Bankiem, a w szczególności umowy rachunku bankowego, umowy o bankowość      elektroniczną, umowy o kartę płatniczą, umowy kredytu bankowego oraz      innych umów o usługi bankowe i obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe,      dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych produktów      i usług.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są organy i podmioty uprawnione      oraz instytucje (Biuro Informacji Kredytowej S.A., Związek Banków      Polskich) na podstawie ustawy – Prawo bankowe.
 6. Okresy przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych      wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Bank do      momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych      lub do momentu zrealizowania/ustania celów przetwarzania danych osobowych      wynikających z umów zawartych przez Panią/Pana z Bankiem oraz upływu      terminu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), w szczególności      terminy przechowywania/przetwarzania danych osobowych wynikają z ustawy –      Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa      powszechnie obowiązującego.
 7. Przysługuje Pani/Pana prawo do żądania od Banku sprostowania,      usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do      wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z uwzględnieniem      uwarunkowań wynikających z RODO, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości      oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,      Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana,      przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 10. W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Bank, w tym o      profilowaniu, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o      zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach      takiego przetwarzania.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych      podlegających przetwarzaniu przez Bank.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i      realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją      niepodania danych osobowych jest niemożliwość świadczenia usługi przez      Bank.
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia reklamacji odnośnie sposobu      obsługi wniosku.
 14. W przypadku pytań dotyczących obsługi wniosku prosimy o kontakt z      pracownikiem Placówki sprzedażowej Banku lub z Inspektorem ochrony danych      pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Administrator - Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu

e-Składka-proste płatności z ZUS

 

         Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki do ZUS będziesz przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o numerze tego rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r.

        Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie otrzymasz informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubisz list, zgłoś się do ZUS albo zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00). Jeśli nie będziesz znał numeru rachunku składkowego nie opłacisz w 2018 r. składek.

Jeśli będziesz miał w 2018 r. długi, to wpłata pokryje najstarszą należność. Może to spowodować zadłużenie za bieżący okres. Wpłynie to m.in. na Twoje prawo do zasiłku chorobowego. Podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu tylko wówczas, jeśli opłacasz składki w terminie i w pełnej kwocie.

         Jeśli masz problemy finansowe i nie jesteś w stanie w całości spłacić zaległych składek, to wystąp do ZUS o podpisanie układu ratalnego. Taka umowa zapewni Ci objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń. Możesz skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg codziennie w godzinach otwarcia placówek ZUS. Pomoże on zgromadzić i wypełnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o rozłożenie długu na raty.

Więcej informacji na temat e-Składki znajdziesz na stronie www.zus.pl/eskladka

 

 

Stawki referencyjne

WIBOR 1M średnia 1,64
WIBOR 3M średnia 1,72
WIBID 1M średnia 1,44

 

Stawki obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu wg stanu na 06/2019r.

Skargi, reklamacje i zażalenia

INFORMACJA

dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

 1. W celu umożliwienia Bankowi rzetelnego rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien zgłosić reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy zastrzeżenia oraz dane adresowe Klienta.
 3. Reklamacja może być złożona w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu obsługującym klientów:
  1. w formie pisemnej-osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.-Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529);
 4. ustnie-telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w Banku;
 5. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
  1. O rozpatrzeniu reklamacji klient zostanie poinformowany pisemnie, w postaci papierowej lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że odpowiedź w formie elektronicznej może być dostarczona wyłącznie na wniosek klienta.
  2. Reklamacje przyjmowane są w miejscu ich złożenia
 6. Bieg terminu rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu do Banku.
 7. Klient może składać reklamację przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem posiadającym zwykłą formę pisemną, chyba że istnieją szczególne uwarunkowania faktyczne wskazujące na konieczność zachowania innej formy szczególnej, o czym klient jest informowany na etapie zawarcia umowy.
 8. Reklamacja przekazana do Banku jest rozpatrywana w sposób zapewniający wydanie niezależnego i obiektywnego rozstrzygnięcia zastrzeżenia w niej zawartego.
 9. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank przed upływem tego terminu, informuje klienta o:
  1. przyczynie opóźnienia;
  2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone;
  3. wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.
 10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, termin rozpatrzenia reklamacji przez Bank i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy niż 60 dni od daty jej otrzymania.
 11. Reklamacje przyjmowane są na stanowisku obsługi klienta (Stanowisko NR 4 ) oraz przez Prezesa w pokoju nr 5 w godzinach przyjęć interesantów tj. od poniedziałku do piątku w godz.: 07:15-14:15 oraz w godz.: 07:15-13:30 w ostatni pracujący dzień miesiąca dla Banku.

Klienci Banku będący konsumentami mają możliwość odwołania się od decyzji Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu w trybie odwoławczym jak również zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta, Rzecznika Finansowego.

Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz dopuszcza możliwość polubownego rozwiązywania sporów.

 

 

      Ewentualne anonimowe skargi i zażalenia w formie elektronicznej można kierować pod nastepującymi adresami e-mail: 

 

 

- reklamacjeTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Gwarancje

bfg baner

Informujemy że ta strone używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” cookies (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 

W ramach usługi Internet Banking stosowane są dwa rodzaje plików cookies sesyjnych:

IBSTAT:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje tymczasowy klucz generowany dynamicznie dla każdej wyświetlanej strony serwisu w celu identyfikacji stanu połączenia. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

IB:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje klucz sesji Klienta w celu identyfikacji użytkownika dla serwisu IB. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w serwisie stosowane są następujące ich rodzaje:

·  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

· „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

· „analityczne” wykorzystywane aby zrozumieć, usprawnić oraz prowadzić badania na temat funkcji odświeżalności serwisu , popularności podstron, oraz ilości wejść z innych witryn, informacji o aplikacji lub urządzeniach z jakich generowane są wejścia.

Jak wyłączyć pliki Cookies w przeglądarce ?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom akceptacji plików cookies do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym banku z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.