logowanie 3

Planet Plus

PlanetPlus baner GBPS 800x600 2

Bankomaty BPS

 

mapa ATM1Korzystaj z bankomatów BPS w całej Polsce. Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.

Gwarantowanie środków pieniężnych BFG

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ( t.jedn.  Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 711).

 

Wysokość gwarancji
Kwota depozytów nieprzekraczających równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.

 

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych w tym jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.


Ochronie nie podlegają depozyty:

  • Skarbu Państwa,
  • instytucji finansowych takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI,  podmiotów świadczących usługi ubezpieczeniowe,
  • kadry zarządzającej bankiem, członków zarządu i rady nadzorczej banku.


Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:
kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach ( np. lokatach terminowych, bieżących,oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku,w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.

 

Waluta wypłaty środków gwarantowanych
Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych. Do obliczania stosuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia spełnienia warunku gwarancji.

 

Termin wypłaty środków gwarantowanych
W przypadku ewentualnego spełnienia warunku gwarancji, tj. wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) decyzji o zawieszeniu działalności Banku i ustanowienia Zarządu Komisarycznego oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, wypłata środków gwarantowanych przez BFG powinna być dokonana nie później niż w ciągu 20 dni liczonych od dnia spełnienia warunku gwarancji, o ile nie wystąpią okoliczności uniemożliwiające BFG wypłaty środków w tym terminie. Deponenci będą mogli zwracać się po odbiór gwarantowanych środków również w terminie późniejszym bezpośrednio do BFG do 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji. Po tym terminie przedawniają się roszczenia z tytułu gwarancji.

 

Miejsce wypłaty środków gwarantowanych
Środki gwarantowane wypłacane są przez Zarząd Komisaryczny, podmiot uprawniony do reprezentacji lub podmiot, z którym Zarząd Funduszu zawrze umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych w miejscach i terminach podanych do wiadomości publicznej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Po tym terminie wypłaty będą dokonywane przez Fundusz przez 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku.

 

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG?
Tak. Stanowi ona wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w trakcie postępowania upadłościowego. Najpierw sąd ogłasza upadłość banku z możliwością zawarcia układu. Gdy taki układ między wierzycielami a upadłym bankiem zostanie zawarty wtedy kwota nie gwarantowana będzie zaspokojona w sposób przewidziany w tym układzie. Jeśli do zawarcia układu nie dojdzie sąd zmienia postępowanie upadłościowe na obejmujące likwidację majątku upadłego banku. Kwota nie gwarantowana może wtedy zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku, a w przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmuje zobowiązania wobec klientów.

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny:
strona internetowa www.bfg.pl 
bezpłatna infolinia: 0-800 56 93 4

Gwarancje

bfg baner

Informacja

bik baner

Informujemy że ta strone używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” cookies (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 

W ramach usługi Internet Banking stosowane są dwa rodzaje plików cookies sesyjnych:

IBSTAT:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje tymczasowy klucz generowany dynamicznie dla każdej wyświetlanej strony serwisu w celu identyfikacji stanu połączenia. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

IB:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje klucz sesji Klienta w celu identyfikacji użytkownika dla serwisu IB. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w serwisie stosowane są następujące ich rodzaje:

·  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

· „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

· „analityczne” wykorzystywane aby zrozumieć, usprawnić oraz prowadzić badania na temat funkcji odświeżalności serwisu , popularności podstron, oraz ilości wejść z innych witryn, informacji o aplikacji lub urządzeniach z jakich generowane są wejścia.

Jak wyłączyć pliki Cookies w przeglądarce ?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom akceptacji plików cookies do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym banku z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.