Początków współczesnego Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu, należy upatrywać w roku 1911 gdy powstaje Towarzystwo Kredytowe w Nawarzycach oraz w 1912 kiedy to powstało Towarzystwo Kredytowe w Wodzisławiu.

Po raz pierwszy użyto w nazwy: „Bank Spółdzielczy” dopiero w 1928 roku gdy z inicjatywy kupców i rzemieślników żydowskich powstaje „Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Spółdzielnia z o.o.”. Lata kryzysu ograniczały jednak jego normalną działalność. Po II wojnie, gdy zmieniono Statut Banku oraz przywrócono samorządny charakter Banku, nastąpił rozkwit działalności Banku. Jednak sytuacja w kraju po 1980 roku oraz pierwsze lata przeobrażeń ustrojowych w Polsce były okresem pogłębiającego się kryzysu, co szczególnie odbijało się na rolnictwie, a tym samym na kondycji Banków Spółdzielczych. Początek XXI wieku przynosi duże zmiany w tym zmianę najważniejszą dotyczącą zrzeszenia w Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna.

Koniec pierwszej dekady nowego milenium, a szczególnie rok 2008 był tym, w którym cały świat pogrążył się w recesji gospodarczej, co nie pozostało bez wpływu na nasz Bank. Mimo niekorzystnych warunków gospodarczych kraju udało się odsunąć widmo przejęcia naszego Banku przez inną jednostkę.

Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu po dziś dzień działa z Zrzeszeniu BPS S.A., zachowując jednocześnie samodzielny charakter jednostki. Dostarcza uniwersalnych oraz nowoczesnych usług finansowych skierowanych do osób fizycznych, osób prowadzących działalność gospodarczą, instytucji, stowarzyszeń, szkół oraz jednostek sektora budżetowego z terenu gminy Wodzisław.

Najważniejsze daty w historii Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu:

1911r. –powstanie Towarzystwa Kredytowego w Nawarzycach;
1912r. –powstanie Towarzystwa Kredytowego w Wodzisławiu;
1926r.-przekazanie majątku likwidowanego Towarzystwa Kredytowego w Nawarzycach Kasie Spółdzielczej w Wodzisławiu;
1928r.-powstaje Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Spółdzielnia z o.o.”;
1947-1948r. –wznowienie po II wojnie światowej działalności Kasy Spółdzielczej w Nawarzycach oraz Kasy Spółdzielczej w Wodzisławiu;
1950r.-w wyniku połączenia Kasy Spółdzielczej w Wodzisławiu i w Nawarzycach powstaje „Gminna Kasa Spółdzielcza w Wodzisławiu”;
1953r.-przejęcie nadzoru na Gminną Kasa Spółdzielczą w Wodzisławiu przez Bank Rolny;
1956r. –przywrócono samorządny charakter Kasie Spółdzielczej w Wodzisławiu;
1961r.-powrócono do poprzedniego nazewnictwa na Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu;
1966r.-uruchomienie Punktu Kasowego w Nawarzycach, który przekształcono na Filię Banku, której kierownikiem zostaje Kazimierz Suliga;
1968r.-kierownikiem Banku zostaje Władysław Zawadzki;
1986 r.-Jubileusz 75-lecia istnienia Banku;
1990r.-Dyrektorem Banku zostaje Pani Zofia Nowakowska;
1993r.-Dyrektorem i Zastępcą Prezesa zostaje Pan Stanisław Liburski;
1995r.-stanowisko Prezesa Banku obejmuje Stanisław Liburski, a zastępcę Prezesa Powołano Panią Teresę Syska;
1995r.-powołano Komitet Kredytowy;
2002r.-podpisanie umowy zrzeszeniowej z BPS. S.A.;
2009r.-uruchomienie Bankomatu przy placówce Banku;
2011r.-Jubileusz 100-lecia istnienia Banku.
2013r.-na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu powołano Pana Łukasza Sowulę.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!